۱۳۸۸ آذر ۳۰, دوشنبه

شناخت زن

زن را خوب میشود شناخت
امروز نکته ائی را در خصوص زن که بیشتر از نصف جهان را تشکیل میدهند مینویسم
زن در نقش مادر فرزندی با احساس و عاطفه تحویل اجتماع میدهد
و اجتماع سالم با همین روش ایجاد خواهد شد
در جوامعی که کودکان در کودکستان بزرگ میشوند دیگر از آن عواطف خبری نیست
و جامعه خراب و خشن خواهد شد
زنها باید این موضوع را بدانند
تمام مردها با قصد لذت جنسی به زن نگاه میکنند
مرد یا نباید نگاه به غیر از زن خود کند و یا اینکه لذت جنسی میبرد
مردها این نکته را اقرار نمیکنند
زنها باید بدانند و وقتی این را بداند و خود را از نگاه شهوتی مردها نپوشاند خود آن زن هم قصد شهوترانی و جنسی دارد
و این قبیل زنها لیاقت مادر بودن را ندارند
زن اگر بخواهد مادر خوبی باشد باید نسبت به حق شوهر و مسائل جنسی رعایت اصول را بکند
زنی که هرزه باشد لیاقت مادر شدن را ندارد و خودش هم در مقابل فرزند شرمنده خواهد بود
با ملاحظه این مطالب امور مخصوص به زن که در تشکیل خانواده رکن اصلی است را باید عهده خودشان نهاد
و آنها هم این اصل مهم را مد نظر داشته و مانع سوء استفاده مردهای شهوتران و شرکتهای بزرگ که کسب از راه جنسی زن دارند شوند
در بین دیگر حیوانات هم زن و شوهر حقوق محفوظی دارند
و نمیگذارند کسی به حریم آنها تجاوز کند
در جامعه اگر رکن تشکیل دهنده آن که خانواده است خراب باشد
آن جامعه هم سالم نخواهد بود
تمامی خرابیها مربوط به خرابی خانواده است
مردم باید برای اصلاح جامعه به خانواده رسیدگی کرده و اهمیت دهند

یک جمله که هر عقل سالمی میپذیرد
خداوند عالم به بشر دستور داده : برای زندگی سالم ، تمام انسانهائی که اهل قانون و مقررات هستند ؛ با هم جمع شده و مقررات مشترک بین خود را اختیار کنند
همین جمله را اگر تمامی دولتها و ملتها پیروی کنند دیگر اختلاف نخواهند داشت
با تشکر
سید محمد خاتمی ولادت ۱۹۶۶ تهران


The name of God
Hello
I name the former Iranian president and his exact proportion I do not
I like other people for human living environment and a comment I think
Is good sometimes disturbing you for your comment and I write the Honorable President
Today ائی regarding the point that most women make up half the world write

Women as mothers with children, community feeling and sentiment is delivered
And healthy community will be created with the same method
Preschool children in communities that are big news in the emotions is not
And society will be broken and violent
Woman if he should be a good mother to the husband the right to sexual issues and the principles do
Lewd woman who is no merit to motherhood and the child himself will be ashamed
Women should know this topic
All men with the intention of sexual pleasure to look at women are
Man or woman should not look to your sexual pleasure and that takes
Men do not admit this point
Women should know this and know when and horny men look at their Npvshand herself the intention of sexual pleasure
And such women do not deserve to be mothers

Fundamental pillars of the community if it is the family is broken
The society will be healthy
All failure is related to family breakdown
People need to reform society and the importance of family to deal with
Wary of this material to the affairs of women for the main component is a family should be responsible for their own institution
And they consider this a matter of principle and prevent abuse oversexed men and corporations that have more women are sexually
Among other animals, the husband and wife have rights reserved
Privacy and Nmygzarnd someone to rape them

A sentence that accepts mentis
God ordered the world to rights: healthy life, all thing that people are law and regulations; together and shared their regulations to provide
The same if all other governments and nations to follow would not differ
Thanks!
Seyed Mohammad Khatami, Tehran 1966 birth

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر