۱۳۸۸ آذر ۳۰, دوشنبه

شناخت زن

زن را خوب میشود شناخت
امروز نکته ائی را در خصوص زن که بیشتر از نصف جهان را تشکیل میدهند مینویسم
زن در نقش مادر فرزندی با احساس و عاطفه تحویل اجتماع میدهد
و اجتماع سالم با همین روش ایجاد خواهد شد
در جوامعی که کودکان در کودکستان بزرگ میشوند دیگر از آن عواطف خبری نیست
و جامعه خراب و خشن خواهد شد
زنها باید این موضوع را بدانند
تمام مردها با قصد لذت جنسی به زن نگاه میکنند
مرد یا نباید نگاه به غیر از زن خود کند و یا اینکه لذت جنسی میبرد
مردها این نکته را اقرار نمیکنند
زنها باید بدانند و وقتی این را بداند و خود را از نگاه شهوتی مردها نپوشاند خود آن زن هم قصد شهوترانی و جنسی دارد
و این قبیل زنها لیاقت مادر بودن را ندارند
زن اگر بخواهد مادر خوبی باشد باید نسبت به حق شوهر و مسائل جنسی رعایت اصول را بکند
زنی که هرزه باشد لیاقت مادر شدن را ندارد و خودش هم در مقابل فرزند شرمنده خواهد بود
با ملاحظه این مطالب امور مخصوص به زن که در تشکیل خانواده رکن اصلی است را باید عهده خودشان نهاد
و آنها هم این اصل مهم را مد نظر داشته و مانع سوء استفاده مردهای شهوتران و شرکتهای بزرگ که کسب از راه جنسی زن دارند شوند
در بین دیگر حیوانات هم زن و شوهر حقوق محفوظی دارند
و نمیگذارند کسی به حریم آنها تجاوز کند
در جامعه اگر رکن تشکیل دهنده آن که خانواده است خراب باشد
آن جامعه هم سالم نخواهد بود
تمامی خرابیها مربوط به خرابی خانواده است
مردم باید برای اصلاح جامعه به خانواده رسیدگی کرده و اهمیت دهند

یک جمله که هر عقل سالمی میپذیرد
خداوند عالم به بشر دستور داده : برای زندگی سالم ، تمام انسانهائی که اهل قانون و مقررات هستند ؛ با هم جمع شده و مقررات مشترک بین خود را اختیار کنند
همین جمله را اگر تمامی دولتها و ملتها پیروی کنند دیگر اختلاف نخواهند داشت
با تشکر
سید محمد خاتمی ولادت ۱۹۶۶ تهران


The name of God
Hello
I name the former Iranian president and his exact proportion I do not
I like other people for human living environment and a comment I think
Is good sometimes disturbing you for your comment and I write the Honorable President
Today ائی regarding the point that most women make up half the world write

Women as mothers with children, community feeling and sentiment is delivered
And healthy community will be created with the same method
Preschool children in communities that are big news in the emotions is not
And society will be broken and violent
Woman if he should be a good mother to the husband the right to sexual issues and the principles do
Lewd woman who is no merit to motherhood and the child himself will be ashamed
Women should know this topic
All men with the intention of sexual pleasure to look at women are
Man or woman should not look to your sexual pleasure and that takes
Men do not admit this point
Women should know this and know when and horny men look at their Npvshand herself the intention of sexual pleasure
And such women do not deserve to be mothers

Fundamental pillars of the community if it is the family is broken
The society will be healthy
All failure is related to family breakdown
People need to reform society and the importance of family to deal with
Wary of this material to the affairs of women for the main component is a family should be responsible for their own institution
And they consider this a matter of principle and prevent abuse oversexed men and corporations that have more women are sexually
Among other animals, the husband and wife have rights reserved
Privacy and Nmygzarnd someone to rape them

A sentence that accepts mentis
God ordered the world to rights: healthy life, all thing that people are law and regulations; together and shared their regulations to provide
The same if all other governments and nations to follow would not differ
Thanks!
Seyed Mohammad Khatami, Tehran 1966 birth

درمان رایگان ممکن است

به نام خدا
سلام
زبان من انگلیسی نیست
زبان من فارسی است
با سایت گوگل ترجمه کردم
طرحی در خصوص بهداشت و درمان رایگان و سراسری
هزینه سرانه هر کشور مربوط به درمان و بهداشت و هر آنچه مرتبط است
بدون انحصار و با تاکید به آزادی عمومی برای هر موسسه مطابق مقررات - رقابت در خدمات بیشتر و بهتر میشود
موسسات تشکیل یافته تبلیغ کنند و خدمات بیشتر ارائه دهند حتی هزینه ایاب و ذهاب
هر شهروند یک موسسه مربوطه را جهت امور درمان وبهداشت خود و خانواده اش اختیار کند
با انتخاب هر شهروند بودجه اختصاصی سرانه کشوری وی را به موسسه انتخاب شده بدهند
بودجه سالانه در ابتدای سال موجب تصمیم گیری و انواعی از درآمدزائی برای موسسه خواهد شد
در ارتباط با نوع خدمات و یا موارد دیگر سرمایه گذاری میکنند
از شرائط برای خدمات بیشتر و مشتریان بیشتر عدم شرط گذاشتن است
مثلا موسسه اگر بیمارستان یا آزمایشگاه دارد شرط نکند که در مرکز خودش مراجعه شود
و همین عدم شرط مشترکین دیگر موسسات را به دلیل نزدیکی یا خدمت بهتر آن مرکز به سمت خود جذب میکند - جبران خواهد شد بلکه بیشتر
و همین طور مشترک این موسسه چون میتواند به مراکز دیگر و نزدیک خودش مراجعه کند هرگز ارتباط با این موسسه را قطع نخواهد کرد
برای پیشگیری از بیماری و در نتیجه هزینه کمتر
موسسات میبایست مشترکین خود را دوره ائی مورد آزمایش و چکاب قرار دهند
و این فعالیتها به مرکزی متمرکز گزارش شود و آنالیز مخصوص مجددا به موسسات برگردد جهت خدمت بهتر و سراسری رسیدگی کردن - و واکسینه های لازم
مرکز متمرکز هم توسط بخش خصوصی با اهدافی بهتر و بزرگتر خدمات آماری و تخصصی درآمدزا ارائه دهد تا موسسات را به خود جذب کند
موسسات هم در اولین مورد از علائم بیماری رسیدگی و معالجات مخصوص را به اجرا درآورند
یکی از خدمات که جذب مشترک میکند حضور پزشک در خانه بیمار و مشترکین برای معاینات دوره ائی و معالجات بیماران در بالین خانگی
هم نشانگر احترام بیشتر و هم اینکه هزینه های بسیاری کم میشود مانند دوره نقاهت در تخت بیمارستان که هزینه اش بسیار است و ..
بد ترین وضع برای هر دولت نادانی است که از نداشتن راه علاج مردم را تشویق به فرزند کمتر میکند
انسان به دلیل انسانیت اولین و آخرین هدف انسان در دنیا زاد و ولد است
اگر این را یعنی زاد و ولد را از انسان کم کنیم از حیوان هم کمتر است
The name of God
Hello
My language is not English
My language is Persian
I translated with Google site
Plans regarding free national health care
Each country to the per capita cost of treatment and health and whatever is related to
No monopoly and emphasized freedom for each member institution regulations - to compete more and better services are
Promote institutions formed to provide even more services and transportation costs
Every citizen of a relevant institution for treatment Vbhdasht their affairs and his family to provide
Select each citizen per capita budget dedicated to his country to give selected institutions
At the beginning of the annual budget decisions and types of cause income Institute will be
In connection with services or other types of investment are
Conditions for services of more and more customers put condition is
For example, if a hospital or institution of laboratory condition that does not see himself at the center
And the condition of other institutions of subscribers due to better serve near or toward the center is attracting - will be compensated, but more
As well as a member because the institution can own and close to other centers will never go with this institution will not stop
Prevent disease and thus lower cost
Institutions should their subscribers ائی testing period and to be Chkab
And these activities will be reported to the central focus for analysis and return again to institutions and better serve the national audit - and vaccinated necessary
Center is focused by the private sector with the goals of better and greater services and specialized statistical Dramdza provide to their institutions to absorb
The first institutions in the investigation and treatment of symptoms specific to the run Dravrnd
One of the common services that will attract the presence of the patient and doctor in the home subscribers for examination and treatment period, patients bedside ائی Home
The more respect and that means the cost is very low, such as rehabilitation in his hospital bed that the cost is very ..
Worst situation is folly for any government that encourages no way to cure people with children under
Because humanity humans first and last goal in the world of human fertility is
If you multiply this by the low-to man of animal is the less
Seyed Mohammad Khatami, Tehran 1966 birth